Tụng Sám Mùa Hạ – Thích Nữ Nhật Ân


Video tụng Sám Mùa Hạ – Thích Nữ Nhật Ân

Mp3 download

 

Cúi đầu lạy Phật mười phương
Chứng minh đệ tử lệ thường an cư
Trong mùa Hạ Lạp trừ tu dưỡng
Tuổi tịnh thanh thọ hưởng pháp mầu
Đèn Thiền đuốc Tuệ tỏ sâu
Chúng sanh tác Phật lâu lâu thấm nhuần
Dầu khổ nhọc gian truân bao độ
Ấy duyên lành bồi bổ tâm cang
Cao xa cõi Thánh muôn ngàn
Nhứt tâm bờ giác một đàng thẳng sang
Chúng con thuận nguyện an chơn tánh
Vượt sông mê xa lánh lưới tà
Ưu Đàm hoa báu nở ra
Thơm tho tươi đẹp gần xa đượm mùi
Ngày mùa Hạ cùng vui tu học
Tâm chơn thành chí dốc dồi trau
Mười phương cõi Phật làu làu
Phóng quang tiếp dẫn lẽ nào bỏ con
Đức tin tưởng như son in thấm
Khiến lòng con như tấm gương vàng
Chói loà bóng Phật xuê xoang
Trên đài sen báu rõ ràng Phật Tâm
Lành thay mùa Hạ thậm thâm
Ấy mùa Phật tử thành tâm khấn nguyền
Bao nhiêu công đức vô biên
Đều do Hạ Lạp cần chuyên tháng ngày
Mong nhờ Phật độ hôm nay
Đồng tròn giống Trí liên đài bước sang.


💝 Ủng hộ quỹ phụng sự Phật Pháp:
💳 http://nhanduyentam.org/bank
💳 Donate Paypal: https://paypal.me/nhanduyentam

Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *