Nhạc kịch: Sự Tích Đại Bi Tâm Đà La Ni


🙏 Bạch Thế Tôn:
Nếu hàng trời người trì tụng Đại Bi Tâm Chú thì lúc mạng chung, mười phương chư Phật đều đến và cầm tay hành giả. Như muốn vãng sanh ở quốc độ nào thì tùy theo sở nguyện đều đắc vãng sanh.
 
Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi thần Chú như bị đọa vào Tam ác đạo, con nguyện sẽ không thành Chánh Giác.
 
Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi thần Chú như chẳng sanh ở quốc độ Chư Phật, con nguyện sẽ không thành Chánh Giác.
 
Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi thần Chú nhưng chẳng được được vô lượng Tam muội và biện tài, con nguyện sẽ không thành Chánh Giác.
 
Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi thần Chú tất cả các nghiệp trọng tội như 10 điều ác, 5 tội ngộ nghịch, nhục mạ người khác, hủy báng Pháp, phạm Trai phá Giới, hủy hoại Chùa Tháp, trộm cắp đồ vật của chư Tăng và làm ô uế người Tu phạm Hạnh hết thảy đều sẽ diệt tận.
 
*** Duy trừ một việc đó là đối với thần Chú này, nếu sanh lòng nghi thì thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng chẳng được diệt mất hà huống trọng tội?
 
Mặc dù trọng tội tuy không lập tức diệt trừ nhưng họ vẫn có thể tạo nhân Bồ Đề về sau. Cho nên tất cả trời người thường nên tụng trì và chớ sanh biếng lười. Người trì tụng thần Chú này thì 84 ngàn loại bệnh của thế gian đều sẽ trị lành và chẳng bệnh nào là không lành.
 
Người trì tụng thần Chú này họ sẽ tự nhiên thành tựu 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tất cả quỷ thần và các thiên Ma ngoại Đạo đều không thể xâm nhiễu người ấy.
 
Đà La Ni này là do 99 ức hằng hà sa chư Phật thuở quá khứ đã tuyên nói. Thần chú này do Bồ Tát Quán Thế Âm tuyên thuyết là chân thật bất di 🙏
(Nhạc kịch lượt soạn và biên kịch dựa theo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm Phổ Môn)
Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *